Logo Bconshouse

Điều khoản sử dụng

Những điều khoản và điều kiện đối với khách hàng giao dịch bất động sản trên website.

 • Chỉ quảng cáo những bất động sản hiện đang có giá trị cho việc mua bán hoặc cho thuê trong phạm vi nước Việt Nam;

 • Trong vòng 72 giờ hợp đồng mua bán hoặc cho thuê đã đi vào hoạt động đối với một loại bất động sản, hoặc đánh dấu loại bất động sản này đã bán (‘‘sold’’) hoặc là đã cho thuê( ‘‘leased’’) để loại bỏ danh sách đã được kích hoạt trên website.

 • Khi được chúng tôi yêu cầu cập nhật danh sách quảng cáo của quý vị theo định kì, quý vị phải đánh dấu tất cả danh sách bất động sản đã được bán (‘‘sold’’) hoặc đã được cho thuê (‘‘ leased’’), danh sách này nằm trong cơ sở dữ liệu đã bán. Chúng tôi có thể loại bỏ bất kỳ danh sách bất động sản ra khỏi dịch vụ vì đã không được chuyển đến cơ sở dữ liệu đã bán, thu hồi hoặc mở rộng khi được yêu cầu.

 • Đảm bảo rằng tư liệu quý vị phát triển trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi đều mang tính hợp pháp hoặc không dành riêng cho bất kỳ mục đích sai trái khác, chẳng hạn những thông tin mang tính phỉ báng, sai lạc hoặc lừa dối, vi phạm bản quyền mà điều này đặt chúng tôi vào tình thế chịu trách nhiệm, những vụ kiện pháp lý, hoặc những hình phạt khác;

 • Đảm bảo rằng quý vị không thực hiện, sắp xếp hoặc cho phép gán ghép bất kỳ những ý kiến tham khảo đến chúng tôi hoặc vào website của chúng tôi dưới hình thức văn bản ( bao hàm những tài liệu mua bán hoặc quảng cáo)

 • Đảm bảo rằng:

  • Tư liệu đăng tải qua dịch vụ chỉ đề cập đến chi tiết danh sách của một loại bất động sản cụ thể;

  • Chi tiết danh sách đối với một bất động sản đặc biệt thông qua dịch vụ chỉ được quý vị thiết lập ( bao gồm bất kỳ cơ quan liên đới trong nhóm bất động sản của quý vị) duy nhất một lần;

  • Bất cứ ý kiến tham khảo đối với tư liệu ngoài chi tiết danh sách dành cho một loại bất động sản phải tiếp nhận sự tán thành của chúng tôi bằng văn bản trước khi quý vị đăng tải.

  • Đảm bảo rằng không cá nhân, có thẩm quyền hoặc không thẩm quyền, sử dụng thuê bao của quý vị đối với dịch vụ vi phạm những điều khoản và điều kiện

  • Không thực hiện bất cứ ý kiến tham khảo về việc mua bán hoặc quảng cáo đối với chúng tôi hoặc website của chúng tôi nếu không được chúng tôi phê duyệt bằng văn bản.